Sobota 20 kwietnia 2019
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

LVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W piątek 22 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się LVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Rada Miejska w Jedliczu udzieliła Burmistrzowi Gminy Jedlicze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Podjęła również uchwały w następujących sprawach:

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jedlicze za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

-uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlicze na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

-zaliczenia odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Moderówka na terenie Gminy Jedlicze do kategorii drogi gminnej.

-wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi zlokalizowanej w m. Piotrówka na dz. o nr 38/1 oraz dz. o nr 39 w m. Łubno Opace.

-wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat.

-określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jedlicze w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

-zmieniającą uchwałę Nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

-wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na wykonanie zadania pn. „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Jedliczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlicze”.

-zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok.

-zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2017.

-powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu.

-wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.

-ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze.

-wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 r. na realizację Projektu pn. „Przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze – Borek”.

-zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018- 2024.

-rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.

Słownik: