Sobota 20 kwietnia 2019
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

LIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W czwartek 2 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się LIX sesja nadzwyczajna  Rady Miejskiej w Jedliczu zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Jedlicze.

Podczas sesji Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jedlicze oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu,
  • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,
  • zmieniająca uchwałę Nr LIII/402/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz
    z Prognozą oddziaływania na środowisko,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, działania 6.3 – rewitalizacja przestrzeni regionalnej,
  • przystąpienia do projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła w domach prywatnych
    w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
Słownik: