Sobota 20 kwietnia 2019
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Porządek obrad zwołanej na dzień 23 sierpnia 2018 r. LX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – została zwołana LX sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 23 sierpnia 2018 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu.
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr LVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 23 maja 2018 r.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr LVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 22 czerwca 2018 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn.: ”Jedlicki Skwer Niepodległości”,
  2. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlicze,
  3. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlicze,
  4. określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze służebnościami przesyłu,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy,
  6. zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,
  7. nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze”.
 7. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zakończenie sesji.
Słownik: