Niedziela 16 czerwca 2019
imieniny: Aliny, Anety, Benona

LX Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W dniu 23 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu, na LX zwyczajnym posiedzeniu obradowała Rada Miejska w Jedliczu. W trakcie sesji Rada podjęła uchwały, które dotyczyły:

  1. Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn.: „Jedlicki Skwer Niepodległości”,
  2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlicze
  3. Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlicze,
  4. Określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze służebnościami przesyłu,
  5. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy,
  6. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu Krośnieńskiego polegającego na przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P1847R w m. Jedlicze,
  7. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu Krośnieńskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945R Jaszczew – Jedlicze”,
  8. Zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,
  9. Nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jedlicze”,
  10. Zmiany uchwały Nr LIII/402/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponadto, jednym z punktów porządku obrad była informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. Prezentacji i omówienia tej działalności zatytułowanej „Kreatywność jest zaraźliwa – podaj ją dalej” dokonała Dyrektor Biblioteki, przedstawiając szeroki wachlarz organizowanych w tej jednostce zajęć mających na celu popularyzację czytelnictwa, zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych oraz statystyki dotyczące liczby woluminów a także ilości wypożyczeń.