Niedziela 16 czerwca 2019
imieniny: Aliny, Anety, Benona

LXII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu w dniu 2 października 2018 r. odbyła się LXII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Radni Rady Miejskiej w Jedliczu jednogłośnie przyjęli uchwały w następujących sprawach:

 • przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Jedlicze na lata 2018 - 2033,
 • uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu,
 • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jedlicze nieruchomości położonej w Jedliczu,
 • zmieniająca uchwałę nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
 • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,
 • zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024,
 • uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze.

Jednym z tematów sesji była również Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Pani Burmistrz syntetycznie przedstawiła najważniejsze kwoty i inwestycje wykonane w I półroczu 2018 r. Po uwzględnieniu zmian, które następowały w ciągu I półrocza zgodnie z kompetencjami Rady Miejskiej w Jedliczu i upoważnieniem Burmistrza Gminy Jedlicze, ostateczne kwoty wyniosły:

dochodów po stronie planu - 62 213 773,42  zł        

wydatków  po stronie planu - 66 655 301,56  zł       

Planowany deficyt  budżetowy po zmianie wyniósł - 4.441.528,14 zł.

W I półroczu 2018 roku dochody zostały wykonane w wysokości 30.963.414,29 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w wysokości 29.068.762,02 zł.

Najważniejsze inwestycje, które zostały rozpoczęte lub zakończone w I półroczu 2018 r., to m.in.:

 • Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu,
 • Budowa Budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu,
 • Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w Jaszczwi,
 • Przebudowa drogi gminnej G114662R w Jedliczu - chodnik ul. Kurkowskiego,
 • Przebudowa skrzyżowania drogi w obrębie Domu Ludowego w m. Podniebyle,
 • Budowa odcinka sieci kanalizacyjno - sanitarnej w m. Chlebna,
 • Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 728 Jedlicze (boczna ul. Armii Krajowej).