Wtorek 22 października 2019
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, zmianie uległy stawki za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych.

Obowiązujące stawki od 1 stycznia 2019 r. wyniosą:

- za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,50 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość”,
- za odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 23,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość”.

Nowe stawki nie spowodują obowiązku ponownego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia o wysokości opłat na rok 2019 zostaną dostarczone mieszkańcom wraz z nakazami płatniczymi do 28 lutego 2019r.

Pozostają też niezmienione terminy uiszczania opłat tj.:
- za I kwartał do 15 marca,
- za II kwartał do 15 maja,
- za III kwartał do 15 września,
- za IV kwartał do 15 listopada.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 oraz komplet kodów kreskowych na worki z odpadami otrzymają mieszkańcy do 31 grudnia 2018r.
Zmienia ulegną dni otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Żarnowcu. Od 1 stycznia 2019r. PSZOK czynny będzie:

- w środy – w godz. 10.00-18.00,
- w soboty - w godz. 7.00-15.00.

Dlaczego wyższe ceny


Obowiązujące prawo (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r ust. 2) zakłada, że system gospodarowania odpadami musi być samofinansujący a jego koszty, na które składają się:


1) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) obsługa administracyjna systemu,
4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, muszą być pokryte z pobranych opłat.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na wzrost kosztów złożyło się wiele czynników. Koszty w każdym z segmentów znacząco wzrosły w ostatnich latach.

1. Według stanu na dzień 30 października 2018r. liczba mieszkańców Gminy Jedlicze objętych złożonymi deklaracjami wynosi

- 12 548 deklarujących segregację odpadów,
- 327  nie deklarujących segregacji.

Do kalkulacji wysokości stawek przyjęto planowany koszt gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2019 w kwocie 1 800 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę liczbę złożonych deklaracji oraz różnicując wysokość stawek przy założeniu, że osoby nie deklarujące segregacji ponoszą wyższe koszty, aby pokryć koszty gospodarowania odpadami stawki należy ustalić na poziomie 11,50 zł (dla osób deklarujących segregację) oraz 23,00 zł (dla osób nie deklarujących segregacji). Przy zastosowaniu takich stawek wpływ prognozowany wynosi:
- od osób segregujących odpady – 1 731 624,00 zł,
- od osób nie segregujących odpadów – 90 252,00 zł.
Łączny prognozowany wpływ wynosi 1 821 876,00 zł.


2. Koszty odbioru odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Odpadów, z którą Gmina Jedlicze związana jest Porozumieniem Międzygminnym w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w mieście, na rok 2019 w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły odpowiednio o:
- w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 29%,
- w przypadku odpadów zielonych - 8%. Dla gmin nie będących związanych porozumieniem stawki te są jeszcze wyższe o 11%.


3. Znacząco wzrosły koszty zagospodarowania odpadów segregowanych. Dwa lata temu większość odpadów segregowanych można było sprzedać, jednak na chwilę obecną za zagospodarowanie odpadów segregowanych trzeba płacić, np. koszt zagospodarowania zmieszanych odpadów opakowaniowych w roku 2019 będzie o wyższy nawet o 400% niż koszt ponoszony w 2018r.


4. Koszty związane z odbiorem i transportem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Jedlicze pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. zostały określone w drodze przetargu nieograniczonego, na który wpłynęła jedna oferta, złożona przez Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu w wysokości 936 679,49 zł.

Słownik: