Poniedziałek 6 lipca 2020
imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Uchwalono budżet Gminy Jedlicze na 2019 rok

W dniu 30 stycznia br. odbyła się IV Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Radni przyjęli projekty uchwał w następujących sprawach:

  • W sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2019.
  • W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024.
  • W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową dla zadania pn. „Przebudowa budynku zabytkowej oficyny
    i utworzenie „Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej” w miejscowości Jaszczew”.
  • Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedliczu zmienioną Uchwałą Nr LXXIV/483/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 sierpnia 2014 r.
  • W sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.
  • W sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2019 rok.
  • W sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019 – 2024.

Rada Miejska w Jedliczu uchwaliła budżet Gminy Jedlicze na 2019 rok. Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 63 865 918, 96 zł w tym dochody bieżące na kwotę 56 719 451, 64 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 7 146467, 32 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 66 492 380, 56 zł. W wydatkach wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 51 810 934, 58 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14 681 445, 98 zł.

Słownik: