Wtorek 22 października 2019
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

XI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 29 maja 2019 r. na godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 kwietnia 2019 r.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2019 r.
6. Działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2019 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu za rok 2018.
12. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
13. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie sesji.

Słownik: