Poniedziałek 25 maja 2020
imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Zmiana stawek za wywóz nieczystości

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
dotycząca zmiany stawek za wywóz nieczystości 

Informujemy, że od 1.01.2009 roku ulega zmianie wysokość ryczałtów za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
- odbiór odpadów segregowanych - 2,80 zł od osoby
- odbiór odpadów niesegregowanych – 13,50 zł od osoby
Wzrost wysokości ryczałtów spowodowany jest wzrostem opłat m.in. za składowanie i unieszkodliwianie odpadów jakie przedsiębiorstwo odprowadza do Urzędu Marszałkowskiego w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz wzrostem kosztów utrzymania sprzętu i zatrudnienia pracowników.

Przypominamy również, że:

- worki i pojemniki na odpady niesegregowane powinny mieć pojemność 110 litrów (§ 10 pkt. 1 ppkt.1 uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/344/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.).
- worki z odpadami powinny być opisane numerem umowy, worki bez opisu nie będą odbierane.
- odbiór odpadów odbywa się od godziny 7.00 , w związku z tym prosimy o wystawianie worków i pojemników z odpadami przed podaną godziną w dniu odbioru odpadów.
- worki i pojemniki z odpadami zgodnie z §2 umowy na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w dniu odbioru powinny być wystawione przed posesję w widocznym miejscu.

Mając na uwadze dobrą współpracę prosimy o zastosowanie się do w/w zaleceń.

Ponadto informujemy, że:

od dnia 1.02.2009 roku przedsiębiorstwo wprowadza kolejny worek (biały) na odpady segregowane przeznaczony na opakowania wielomateriałone – TETRA PAK (kartony po sokach, napojach, mleku, itp.). Do chwili obecnej odpady te trafiały do czarnego worka jako odpady niesegregowane.
Osoby chętne do segregowania tych odpadów proszone są o zgłoszenie się do JPGKiM Sp. z o.o w Jedliczu przy ul. M. Konopnickiej 10, celem podpisania aneksu do umowy.
Odpady wielomateriałowe odbierane będą jedynie w workach zakupionych w przedsiębiorstwie w cenie 2 zł za sztukę (brutto), w której zawarty jest koszt worka wraz z jego wywozem.

Prezes Zarządu JPGKiM Sp. z o.o.
mgr Marek Zajdel
Słownik: