Wtorek 11 sierpnia 2020
imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze - odbiór odpadów azbestowych w roku 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlicze,

Informuję, iż jak co roku Gmina Jedlicze planuje realizować zadanie polegające na odbiorze oraz unieszkodliwieniu odpadów powstałych z wyrobów zawierających azbest zgodnie z własnym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlicze wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

Do chwili obecnej do Urzędu Gminy w Jedliczu wpłynęło 27 wniosków (zgłoszeń wyrobów zawierających azbest) na łączną ilość 6 122 m2 wyrobów azbestowych.

Przypominamy, iż wnioski (zgłoszenia wyrobów zawierających azbest) można składać przez cały rok w tutejszym Urzędzie Gminy. O ich realizacji decyduje kolejność zgłoszeń, a także dostępność i wysokość środków przeznaczonych na ten cel.

Wnioski na odbiór i unieszkodliwienie odpadów powstałych z wyrobów azbestowych złożone do dnia 5 maja 2020 roku zostaną rozpatrzone w roku 2020, natomiast ich realizacja będzie uzależniona od kolejności złożenia oraz uzyskanego dofinansowania i zabezpieczonych środków na ten cel.

Formularz wniosku wraz klauzulą informacyjną do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej - link

W przypadku problemów z pobraniem formularzy w wersji elektronicznej, gotowe druki można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jedlicze.

Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie w formie skanu na adres: ug@jedlicze.pl, pocztą na adres: Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy budynku Urzędu Gminy Jedlicze w terminie do 5 maja 2020 roku.

Zakres czynności objętych dofinansowaniem obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów powstałych z wyrobów zawierających azbest. Wszystkie pozostałe koszty, w tym demontaż wyrobów azbestowych oraz ich przygotowanie do odbioru ponosi wnioskodawca.

Ponadto pragniemy przypomnieć, iż właściciele nieruchomości, którzy wykorzystują wyroby zawierające azbest, a do tej pory nie złożyli „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, wynikającej z przepisów Prawa Ochrony Środowiska, powinni ją wypełnić i niezwłocznie złożyć. Więcej informacji na stronie internetowej https://jedlicze.bip.gov.pl/gospodarka-komunalna-nieruchomosci-i-ochrona-srodowiska/usuwanie-odpadow-zawierajacych-azbest.html

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jedlicze pod nr tel. 13 44 84713.

Treść informacji - PDF

Słownik: