Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

XXV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień  14 maja 2020 r. na godz. 10:30 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 grudnia 2019 r.
 5. Zatwierdzenie protokołu Nr XXII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 stycznia 2020 r.
 6. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lutego 2020 r.
 7. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
 8. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 2019 r.
 12. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu za 2019 r.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Jedlicze za 2019 r.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Jedlicze.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty.
 16. Wolne wnioski.
 17. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Zakończenie sesji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jedlicze w związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Jedlicze zapraszamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

 

Słownik: