Poniedziałek 20 maja 2019
imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Z Urzędu

ZAPROSZENIE

lp.
23

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie gminy Jedlicze w 2014 roku”.

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Upłynął termin opłaty od posiadania psa

lp.
23

Szanowni Państwo przypominamy, że 30 czerwca 2014 r. upłynął termin wniesienia opłaty od posiadania psa na rok 2014.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie Oddział Jedlicze nr 53 8636 1028 2002 1400 0101 0017.

 

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr 186/2014

lp.
23

BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 22 lipca  2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6  i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234 poz. 1536 ze zm.), Uchwały NR LIX/379/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

K O M U N I K A T

lp.
22

Burmistrza Gminy Jedlicze stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 22 lipca 2014 r. do 12 sierpnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym.

Wykazy dot. działek nr ew.: 722 i 2406/3 położonych w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

K O M U N I K A T

lp.
22

Burmistrz Gminy Jedlicze stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2014 r. poz. 518  ze zm.) informuje że, w  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostaje wywieszony na tablicy  ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r. włącznie), wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy przetargowej.

Wykaz obejmuje część działki o nr ewid. 2240/28 położonej  w miejscowości  Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Informacja

lp.
21

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonego w dniu 10 lipca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Komunikat

lp.
16

Burmistrz  Gminy  Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna -PDF

Słownik: 
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu