Niedziela 17 grudnia 2017
imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii

Z Urzędu

Pomoc żywnościowa

li.
13

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jedlicze, potrzebujących wsparcia w postaci artykułów spożywczych do bezpłatnego odbioru pomocy żywnościowej, wydawanej w Domu Ludowym Jedlicze – Męcinka w godz. 8-14 w  dniach:

18.11. 2017  (sobota) dla mieszkańców: Jedlicza, Jaszczwi, Moderówki, Dobieszyna, Potoka.

20.11.2017(poniedziałek) dla mieszkańców: Chlebnej, Długiego, Poręb, Piotrówki, Podniebyla, Żarnowca.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W związku z powyższym, osoby uprzednio powinny zgłosić się do GOPS w Jedliczu, ul. Rynek 5, po skierowanie uprawniające do jej otrzymania. Z pomocy żywnościowej  mogą  skorzystać  osoby/rodziny, których kryterium dochodowe wynosi:

- 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1.028 zł dla osoby w rodzinie

Organizatorem akcji udzielenia pomocy osobom będących w potrzebie, jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA” w Jedliczu, na mocy zawartej umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

li.
10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie spotkania w dniach 23 - 24 listopada 2017 r. w Kijowie stanowiącego konsultacje transgraniczne zgodnie z art. 5 Konwencji z Espoo dotyczącej przedłużenia licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków

li.
10

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Treść ogłoszenia - DOC
Załącznik nr 1 - DOC
Załącznik nr 2 - DOC
​Załącznik nr 3 - DOC
​Załącznik nr 4 - DOC
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - XLS

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

li.
10

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze. 

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

li.
10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i przebudowa odcinka rurociągu ropy na Kopalni Ropy Naftowej i gazu Ziemnego Turaszówka - złoże Potok".

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

XLIX sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

li.
10

W środę 8 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Jedliczu zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Jedlicze.

Podczas sesji Rada jednogłośnie podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • przyjęcia do realizacji projektu pn:”Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020,
  • powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu,
  • przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Jedlicze,
  • zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”,
  • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”,
  • zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok.

 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze

li.
09

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza do udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1817 ) zgodnie z art. 5a ustawy.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 listopada 2017 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Jedlicze, na parterze, w sali nr 4 - Sala Posiedzeń Rady Miejskiej.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu