Czwartek 6 maja 2021
imieniny: Beniny, Filipa, Judyty

AZBEST

Gmina Jedlicze informuję, iż został opracowany projekt pn. „PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDLICZE WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ”
 
Pełna treść programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlicze wraz ze szczegółową inwentaryzacją– PLIK PDF
 
 
Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlicze wraz ze szczegółową inwentaryzacją” obejmuje:
  1. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jedlicze wraz z oceną.
  2. Zestawienie ilościowe i jakościowe materiałów zawierających azbest w układzie trzech stopni pilności.
  3. Określenie możliwości i sposobu usuwania wyrobów zawierających azbest.
  4. Sposoby oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przez osoby fizyczne oraz Gminę na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest.
  5. Harmonogram realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  6. Wskazówki edukacyjne z zakresu szkodliwości wyrobów zawierających azbest.
 
Od czerwca do sierpnia 2013 r, pracownicy Pracowni Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN - przeprowadzili badania inwentaryzacyjne wśród mieszkańców gminy Jedlicze dla potrzeb inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
 
Niebezpieczeństwo związane z azbestem
Azbest, z uwagi na swoje zalety, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których największe znaczenie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty były szeroko stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilości, do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.
Wyroby zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego (np. w trakcie prac demontażowych, podczas ich szlifowania, cięcia lub łamania). Problem utylizacji azbestu znalazł osobne miejsce w rządowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z 2002 roku oraz w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 z 2009 roku, stanowiącym aktualizację Programu z 2002 roku. Zgodnie z tym programem, przyjmuje się oczyszczenie do roku 2032, terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Głównym źródłem odpadów zawierających azbest są stosowane w budownictwie do roku 1997 płyty azbestowo-cementowe. Na obszarze gminy Jedlicze, znajduje się stosunkowo duża ilość nieruchomości (ok. 20% - w przeważającej liczbie są to gospodarstwa indywidualne), na których znajdują się wyroby zawierające azbest (przeważnie poszycia dachowe w postaci falistych płyt eternitowych).
 
Sposób zbierania i usuwania odpadów zawierających azbest
Sposób zbierania i usuwania odpadów zawierających azbest zależy od rodzaju odpadów i źródeł ich powstawania. Generalną zasadą przy tego rodzaju działalności jest maksymalne zabezpieczenie przed możliwością emisji włókien azbestu do atmosfery. Można to osiągnąć przez utrzymywanie odpowiednich wymogów techniczno – organizacyjnych.
W tym celu zapewnić należy:
  • nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem
  • i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
  • dokonywanie demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe,
  • dokonywanie rozdzielania (odspajania) materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych
w miejscowe instalacje odciągające powietrze.
 
Sposób rozbiórki lub remontów obiektów budowlanych zawierających azbest został sprecyzowany w wyżej wymienionych rozporządzeniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. nr 162, poz. 1089). Prace polegające na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mogą być wykonywane wyłącznie przez Wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. W tym zakresie nowy Program wprowadza zmiany i przewiduje, że właściciel nieruchomości (budynków jednorodzinnych i gospodarskich) będzie mógł legalnie zdemontować wyroby zawierające azbest z terenu posesji bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające wyroby azbestowe zostaną odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie na kontakt z włóknami azbestu oraz będą to prowadzić incydentalnie.
 
Zgodnie z „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, koszty zdjęcia pokrycia dachowego, wykonanego z materiałów zawierających azbest, na terenie prywatnej posesji pokrywa właściciel posesji. Koszty transportu powstałych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia oraz koszty unieszkodliwienia odpadów azbestowych mogą być natomiast pokryte z funduszy gminnych.
 
 
Więcej informacji można znaleźć w załączonym projekcie pn. „PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDLICZE WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ” – PLIK PDF
 
Informacja dotycząca zrealizowania zadania polegającego na odbiorze odpadów azbestowych - PDF
 

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że zakończono realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu  Gminy Jedlicze" w roku 2020. 

Pełna treść informacji: PDF