Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze dotycząca opłat za odpady komunalne

Na terenie Gminy Jedlicze od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku kompostowania przez właściciela domu jednorodzinnego bioodpadów i złożenia stosownej deklaracji, przysługiwać będzie obniżenie stawki o 2 zł. Wówczas opłata wynosić będzie 18,00 zł miesięcznie od osoby.

Niższe stawki opłaty za odpady wynikają m.in. z obniżenia na 2021 rok cen za przyjęcie odpadów przez Instalację Komunalną w Krośnie oraz zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jedlicze.

WAŻNE:
Od nowego roku wszyscy jesteśmy zobowiązani do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny i przekazywania ich w takiej formie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym odpady komunalne będzie odbierać JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu.

W czarnym worku będzie można oddawać wyłącznie odpady, które są pozostałością po segregacji oraz odpady, które nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek odzysku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości będzie ponosić opłatę w wysokości 60,00 zł miesięcznie od osoby.

Deklaracje
Nadal obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Gminy Jedlicze o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (dotyczy np. zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, zadeklarowania w ciągu roku kompostowania bioodpadów, bądź rezygnacji z ich kompostowania). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (pod warunkiem terminowego złożenia deklaracji).

WAŻNE
Mieszkańcy, którzy w 2020 roku lub w latach poprzednich w złożonej deklaracji wskazali segregowanie odpadów, NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH DEKLARACJI.
Nowe stawki w wysokości 20 zł zostaną naliczone automatycznie.
NOWĄ DEKLARACJĘ należy złożyć, aby skorzystać z ulgi 2 zł za kompostowanie odpadów. Deklaracje będą dostępne od 4 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jedlicze oraz na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

Osobom, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów, tj. złożą nową deklarację nie później niż do dnia 10 lutego 2021 r., ulga będzie przysługiwała już od 1 stycznia 2021 roku.

Zobowiązani do złożenia nowej deklaracji (bez względu na to, czy kompostują bioodpady, czy też nie kompostują bioodpadów) i oświadczenia w niej gromadzenia odpadów w sposób selektywny są mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów.

Kluczowe zmiany dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

1. Wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny i przekazywania ich w takiej formie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
2. Bioodpady będą odbierane w workach koloru brązowego z napisem „BIO”. Połączono dwie frakcje odpadów wcześniej zbieranych odrębnie, tj. odpady zielone i odpady kuchenne.
3. Za odbiór popiołu sprzed posesji, jego transport i zagospodarowanie mieszkańcy będą ponosić dodatkowe opłaty tj. 2,03 zł za kg. Za popiół dostarczony do PSZOK przez mieszkańca opłata wyniesie 1,08 za kg.
4. Odbieranie odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości, odbywać się będzie według harmonogramu z następującą częstotliwością:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałych okresach raz w miesiącu;
b) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal – raz w miesiącu;
c) papier, szkło – raz na dwa miesiące;
d) bioodpady – raz na dwa tygodnie od kwietnia do października, w pozostałych okresach raz w miesiącu;
e) popiół - co najmniej 2 razy w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
2) z budynków wielolokalowych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, w pozostałych okresach raz na dwa tygodnie;
b) papier, szkło - raz w miesiącu;
c) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal – raz na dwa tygodnie;
d) bioodpady – raz na tydzień w miesiącu od kwietnia do października, w pozostałych okresach raz na dwa tygodnie.
5. Nie będzie organizowana mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. Odpady te będą przyjmowane w PSZOK.
6. Zmianie ulegają limity odpadów przyjmowanych w PSZOK w ramach miesięcznej stawki opłat:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości do 100 kg na daną nieruchomość zamieszkałą na rok; powyżej 100 kg dodatkowa opłata wyniesie 14,31 zł za każde rozpoczęte 10 kg ponad limit;
2) zużyte opony, w ilości do 4 szt. na daną nieruchomość zamieszkałą na rok; powyżej 4 szt. dodatkowa opłata wyniesie 0,63 zł za kg ponad limit;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 100 kg na daną nieruchomość zamieszkałą na rok; powyżej 100 kg dodatkowa opłata wyniesie 2,16 zł za każde rozpoczęte 10 kg ponad limit.

Szczegółowych informacji na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedlicze udzielamy pod numerem telefonu: 13 44 847 13. Informacji w zakresie deklaracji udzielamy pod numerami telefonów 13 44 847 24, 13 44 847 37, 13 44 847 42. Pytania można kierować również drogą elektroniczną na adres email Urzędu Gminy Jedlicze: ug@jedlicze.pl.

Zachęcam wszystkich do segregowania odpadów. Wspólnie dbajmy o nasze środowisko.

Z poważaniem

Słownik: