Czwartek 6 maja 2021
imieniny: Beniny, Filipa, Judyty

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Jedliczu


Informujemy, że na zasadzie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Jedliczu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Ta strona widoczna jest tylko w przeglądarkach obsługujących ramki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE Nr L 2016.119.1 z dnia  2016.05.04), zwane RODO informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Jedlicze z siedzibą w Jedliczu ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, e-mail ug@jedlicze.pl
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - Urząd Gminy Jedlicze ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, e-mail iod@jedlicze.pl.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Jedlicze określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz wynikających z odrębnych ustaw.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cytowanego rozporządzenia.