Czwartek 6 maja 2021
imieniny: Beniny, Filipa, Judyty

Pozyskane środki zewnętrzne

Wykaz złożonych wniosków, które uzyskały dofinansowanie

Wykaz złożonych wniosków na zadania

Wynik naboru

Decyzje
  2020  

Program „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”
w latach
2020-2022 

Całkowita wartość zadania: 1 634 045,15 zł  
Wnioskowane środki:             804 521,00 zł
Środki własne:                        829 524,15 zł 

Uzyskano dofinansowanie
w kwocie
725 605,51 zł.  

Decyzja Nr MF/FG6.4143.3.226.2020.
MF.4624 z dnia 30 października 2020r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zabezpieczeniu na rok 2020, środków w wysokości 200 000,00 zł
z rezerwy celowej
na dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”.

Decyzja Nr 13/2020 znak FG6.4143.52.2020.499.KSF z dnia 30 października 2020r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zabezpieczeniu na lata 2021-2022, środków w wysokości 604 521,00 zł
z rezerwy celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”,
w limicie ustalonym na ten cel w ustawach budżetowych na lata 2021-2022. Kwota środków na rok 2021 to kwota 302 324,00 zł, a na rok 2022 to kwota 302 197,00 zł.     

Program „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
w mieście Jedlicze”

Całkowita wartość zadania:        66 980,00 zł     
Wnioskowane środki:                 66 980,00 zł       
Środki własne:                                     0,00 zł

Uzyskano dofinansowanie
w kwocie 66 980,00 zł.

Decyzja Ministra Finansów z dnia 18.08.2020r. Nr MF/FG6.4143.3.162.2020.MF.3407 – rezerwa celowa
z budżetu państwa zabezpieczona na realizację w 2020 roku Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka nalata 2018-2020. Przyznane dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze” w kwocie 66 980,00 zł.

Program „Zadania inwestycyjne w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów” 
Środki możliwe do uzyskania:  3 134 020,00 zł  
Wnioskowane środki:               3 134 020,00 zł  
Środki własne:                                        0,00 zł 

Uzyskano dofinansowanie
w kwocie
3 134 020,00 zł.  
 

Decyzja Prezesa Rady Ministrów o wypłacie środków dla gmin i powiatów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na podstawie zasad określonych w Uchwale Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota środków wypłacona Gminie Jedlicze w miesiącu wrzesień 2020r.
to 3 134 020,00 zł.

Program „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie, gmina Jedlicze, powiat Krosno - etap I”
Całkowita wartość zadania:    2 550 000,00 zł    
Wnioskowane środki:             2 550 000,00 zł  
Środki własne:                                      0,00 zł

Uzyskano dofinansowanie
w kwocie
2 000 000,00 zł.

Decyzja Prezesa Rady Ministrów o wypłacie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na podstawie zasad określonych w Uchwale Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota środków wypłacona Gminie Jedlicze
w miesiącu grudniu 2020r. to 2 829 886,00 zł, na zadania:

  • „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w    miejscowości Dobieszyn o cztery sale lekcyjne wraz
    z niezbędną komunikacją, przebudową jednej sali lekcyjnej”  kwota 829 886,00 zł.
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie, gmina Jedlicze, powiat Krosno - etap I”  kwota 2 000 000,00 zł.

Program „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobieszyn o cztery sale lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją, przebudową jednej sali lekcyjnej”
Całkowita wartość zadania: 1 186 075,47 zł    
Wnioskowane środki:             829 886,00 zł   
Środki własne:                        356 189,47 zł

Uzyskano dofinansowanie
w kwocie
829 886,00 zł.

Decyzja Prezesa Rady Ministrów o wypłacie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na podstawie zasad określonych w Uchwale Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota środków wypłacona Gminie Jedlicze
w miesiącu grudniu 2020r. to 2 829 886,00 zł, na zadania:

  • „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w    miejscowości Dobieszyn o cztery sale lekcyjne wraz
    z niezbędną komunikacją, przebudową jednej sali lekcyjnej”  kwota 829 886,00 zł.
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie, gmina Jedlicze, powiat Krosno - etap I”  kwota 2 000 000,00 zł.
     
  2021  
Program „Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego – skateparku w Jedliczu – I etap obejmujący montaż urządzeń treningowych (drabinki gimnastyczne), wykonanie alejek spacerowych oraz oświetlenia zewnętrznego i małej architektury na części działki o nr 2240/28”
Całkowita wartość zadania: 171 657,62 zł            
Wnioskowane środki:          109 225,00 zł     
Środki własne:                       62 432,62 zł
Uzyskano dofinansowanie
109 225,00 zł.
 
Program „Maluch+”2021 moduł 2 – wniosek o dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)”.
Poziom i kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.    
Uzyskano dofinansowanie
w kwocie: 38 400, 00 zł
 
Program „Łyżwy sposobem na zimowy relaks. Upowszechnianie łyżwiarstwa w Gminie Jedlicze”.
Całkowita wartość zadania: 13 970,00 zł 
Wnioskowane środki:            6 480,00 zł 
Środki własne:                       7 490,00 zł
Uzyskano dofinansowanie
w kwocie:
6 480, 00 zł
 

 

Wykaz złożonych wniosków, które są w trakcie oceny:

Wykaz złożonych wniosków na zadania

Wynik naboru

2020  

Program „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” /wniosek złożony w partnerstwie z Gminą Tarnowiec
i Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki/
Całkowita wartość zadania: 8 697 032,44 zł             
Wnioskowane środki:          5 325 170,85 zł      
Środki własne:                     3 371 861,59 zł
Zakres Gminy Jedlicze:
Całkowita wartość zadania:    651 767,26 zł
Wnioskowane środki:             456 237,08 zł
Środki własne:                        195 530,18 zł

Wniosek w trakcie oceny.

Program „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmina należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”  /wniosek złożony w partnerstwie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki/
Całkowita wartość zadania: 3 440 217,73 zł
Wnioskowane środki:          3 440 217,73 zł      
Środki własne:                                   0,00 zł
Zakres Gminy Jedlicze:
Całkowita wartość zadania:   305 910,41 zł
Wnioskowane środki:            305 910,41 zł      
Środki własne:                                  0,00 zł

Wniosek w trakcie oceny.

Program „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”  /wniosek złożony w partnerstwie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki/
Całkowita wartość zadania: 12 173 767,81 zł             
Wnioskowane środki:             9 743 508,16 zł      
Środki własne:                        2 430 259,65 zł
Zakres Gminy Jedlicze:
Całkowita wartość zadania:      779 490,00 zł             
Wnioskowane środki:               645 878,96 zł      
Środki własne:                          133 611,04 zł

Wniosek w trakcie oceny.

Program „Remont odcinka drogi gminnej G114655R w km od 1+604
do 2+022 i od 2+054 do 2+584 zlokalizowanej w miejscowości Moderówka na dz. o nr ewid. 377,306, 309”

Całkowita wartość zadania:     624 697,32 zł    
Poziom dofinansowania:            50% - 80%
Środki własne: zależą od poziomu uzyskanego dofinansowania   

Wniosek w trakcie oceny.

Program „Przebudowa odcinka drogi gminnej G114656R (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze – km 0+950 – 1+795 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlicze ul. Naftowa
dz. nr ewid. 230/1, 481/4”

Całkowita wartość zadania:  2 146 944,29 zł    
Poziom dofinansowania:          50% - 80%
Środki własne: zależą od poziomu uzyskanego dofinansowania   

Wniosek w trakcie oceny.

Program „Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze”
Całkowita wartość zadania:  2 105 329,14 zł            
Wnioskowane środki:           2 105 329,14 zł     
Środki własne:                                    0,00 zł

Wniosek w trakcie oceny.

Program „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebna przysiółek Wądoły”
Całkowita wartość zadania: 2 535 604,52 zł            
Wnioskowane środki:          2 535 604,52 zł     
Środki własne:                                   0,00 zł

Wniosek w trakcie oceny.

Program „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu”
Całkowita wartość zadania: 18 600 000,00 zł            
Wnioskowane środki:           15 465 980,00 zł       
Środki własne:                        3 134 020,00 zł

Wniosek w trakcie oceny.

Program „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie –
I Etap”

Całkowita wartość zadania: 2 521 386,26 zł 
Wnioskowane środki:          1 304 356,00 zł 
Środki własne:                     1 217 030,26 zł

Wniosek w trakcie oceny.

2021  

Program "Przebudowa drogi gminnej o nr G114729R w km 0+004 do 0+573 oraz drogi gminnej o nr G114655R w km od 2+256 do 2+584 w miejscowości Moderówka wraz z budową oświetlenia drogowego odcinków dróg gminnych  G114729R, G114655R i G114652 R oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1153 w miejscowości Moderówka wraz z montażem urządzeń sterujących". Szacowana wartość zadania: 1 380 000,00 zł. Wnioskowane środki: 1 380 000,00 zł.

Wniosek w trakcie oceny.

Program "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Moderówka gmina Jedlicze, powiat Krosno, w oparciu o istniejącą dokumentację, o średnicach kanałów 200 mm i 160 mm - długość ok 2000 mb, rurociągów tłocznych o średnicy 75 mm - ok 1500 mb, dwóch lokalnych przepompowni ścieków oraz przygotowanie projektu technicznego, uzyskanie zgód na realizację odcinka o długości ok 500 mb i jego wykonanie". Szacowana wartość zadania 1 900 000,00 zł.  Wnioskowane środki: 1 900 000,00 zł.

Wniosek w trakcie oceny.

Program "Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszczew w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 572/1, 722, 717, 1196/2, 1085, 1062/2, 796/4 oraz budowa oświetlenia drogowego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 572/1  w miejscowości Jaszczew wraz z montażem szafy z układem sterującym". Szacowana wartość zadania 1 720 000,00 zł. Wnioskowane środki: 1 720 000,00 zł. Wniosek w trakcie oceny.
   
   

 

Wykaz złożonych wniosków, które podlegały ocenie, a nie zostały zarekomendowane do dofinansowania:

Wykaz złożonych wniosków na zadania

Wynik naboru

2020  

Program „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”

Całkowita wartość zadania: 2 179 376,00 zł
Wnioskowane środki:             709 000,00 zł
Środki własne:                     1 470 376,00 zł 

Zadanie nie zostało zarekomendowane przez Ministerstwo
do dofinansowania.

Program „Połączeni pamięcią historyczną, tradycją i kulturą -  
darem dla innych”

Całkowita wartość zadania:      20 000,00 zł
Wnioskowane środki:               20 000,00 zł
Środki własne:                                   0,00 zł  

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, ale nie został zarekomendowany 
do dofinansowania.

Program „Budowa garażu dla OSP w m. Jedlicze Męcinka wraz
z zagospodarowaniem terenu  na dz. nr ewid. 376/11”

Całkowita wartość zadania:    800 000,00 zł       
Wnioskowane środki:             800 000,00 zł    
Środki własne:                                   0,00 zł

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, ale nie został zarekomendowany 
do dofinansowania.

Program „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Długie o cztery sale lekcyjne wraz z niezbędną komunikacją”
Całkowita wartość zadania:  1 453 812,00 zł           
Wnioskowane środki:           1 453 812,00 zł      
Środki własne:                                    0,00 zł

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, ale nie został zarekomendowany 
do dofinansowania.

Program „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu”
Całkowita wartość zadania: 18 600 000,00 zł           
Wnioskowane środki:          18 600 000,00 zł    
Środki własne:                                     0,00 zł

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, ale nie został zarekomendowany 
do dofinansowania.

Program „Budowa garażu dla OSP w m. Potok wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 694/1 w Potoku”
Całkowita wartość zadania:  1 000 000,00 zł            
Wnioskowane środki:           1 000 000,00 zł    
Środki własne:                                    0,00 zł

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, ale nie został zarekomendowany 
do dofinansowania.

Program „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jaszczew”
Całkowita wartość zadania:  1 000 000,00 zł            
Wnioskowane środki:           1 000 000,00 zł     
Środki własne:                                    0,00 zł

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, ale nie został zarekomendowany 
do dofinansowania.

Program „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Jaszczew
w Gminie Jedlicze”
/wniosek złożony w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Seniorów BONUM  VITAE/
Całkowita wartość zadania: 1 037 150,00 zł             
Wnioskowane środki:             893 662,00 zł      
Środki własne:                        143 488,00 zł

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, ale nie został zarekomendowany  
do dofinansowania.