Piątek 18 czerwca 2021
imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Nowe opłaty za odpady komunalne - Burmistrz Gminy Jedlicze odpowiada na pytania mieszkańców

1. Jaka jest obowiązująca stawka opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2021 r.?

Od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata miesięczna za odpady komunalne wynosi 20,00 zł od mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku kompostowania bioodpadów opłata może być obniżona do 18,00 zł od osoby po złożeniu stosownej deklaracji.

2. Ile wynosi ulga z tytułu kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym i co zrobić aby z niej skorzystać?

Ulga za kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł dla każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wzorze obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Właściciel budynku mieszkalnego, który złoży deklarację w terminie do 10 lutego br. może skorzystać z niższej stawki tj. 18,00 zł już od 1 stycznia 2021 r. Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl lub uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jedlicze.

3. Co jeśli złożę deklarację uwzględniającą ulgę za kompostowanie odpadów po dniu 10 lutego 2021 r.?

Jeśli deklaracja zostanie złożona do 10 marca 2021 r., wówczas za styczeń płacimy 20,00 zł., a za luty i miesiące następne po 18,00 zł. Jeśli deklaracja zostanie złożona do 10 kwietnia za styczeń i luty płacimy po 20,00 zł, natomiast za marzec i miesiące następne po 18,00 zł. itd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy nastąpi zmiana danych, które mają wpływ na wysokość opłaty za odpady komunalne właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. Otrzymałem zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w którym jest opłata wynosząca 20,00 zł od każdej osoby, a moja nieruchomość jest wyposażona w kompostownik przydomowy i kompostuję w nim odpady biodegradowalne. Mam zapłacić 20,00 zł czy 18,00 zł?

W zawiadomieniu jest zwarta stawka podstawowa opłaty tj. 20,00 zł. Jeżeli odpady biodegradowalne są kompostowane to przysługuje ulga 2,00 zł po złożeniu właściwej deklaracji i stawka będzie wynosić 18,00 zł. Jeśli deklaracja będzie złożona do 10 lutego br. to już od 1 stycznia br. stawka będzie wynosić 18,00 zł.

5. Jeżeli złożyłem nową deklarację po 1 stycznia 2021 r. o kompostowaniu, a później dostałem zawiadomienie z Urzędu Gminy Jedlicze ze stawką 20,00 zł., to jaką kwotę mam zapłacić za styczeń i następne miesiące 20,00 zł czy 18,00 zł?

Stawka za miesiąc styczeń jak i za kolejne miesiące (jeśli nadal odpady biodegradowalne będą kompostowane) wynosi 18,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

6. Czy muszę złożyć nową deklarację jeżeli nie będę kompostować odpadów komunalnych w kompostowniku przydomowym?

Nie. W takim przypadku nie trzeba składać nowej deklaracji, opłata wynosi wówczas 20,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

7. Czy muszę segregować odpady?

Tak, od 1 stycznia br. wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów. Nie znaczy to, że zostały zlikwidowane czarne worki. Do czarnego worka trzeba wyrzucić odpady, które pozostały po segregacji.

8. Co jeśli nie będę segregować odpadów?

Ustawodawca nie dopuścił możliwości innej niż segregowanie odpadów. W przypadku naruszenia tego obowiązku na podstawie art. 6k ust. 3 i art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr XXXVIII/258/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości 60,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku segregacji odpadów.

9. Czy muszę złożyć nową deklarację jeżeli przed dniem 1 stycznia 2021 roku moja deklaracja obejmowała zbiórkę odpadów komunalnych w sposób nieselektywny?

Tak, mieszkańcy którzy przed dniem 1 stycznia 2021 r. zadeklarowali zbiórkę odpadów komunalnych w sposób nieselektywny mają obowiązek złożyć nową deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązując się tym samym do segregacji odpadów.

10. Jakie są terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Mieszkańcy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca tj. za miesiąc styczeń do 31 stycznia, za luty do 28 lutego itd.

11. W jaki sposób mogę dokonać zapłaty opłaty za odpady komunalne i czy zostaną mi doręczone druki wpłat?

Zapłaty należności z tytułu opłaty za odpady komunalne należy dokonać na Państwa indywidualny rachunek bankowy (obowiązujący także w latach poprzednich). Numer ten jest zawarty także w zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Wpłaty można też dokonać na rachunek bankowy o numerze 92 8636 1028 2002 1400 0101 0091 z opisem przelewu: „odpady komunalne” wraz z podaniem danych osobowych właściciela nieruchomości, który złożył deklarację. Druki wpłat nie będą dostarczane mieszkańcom, jednak jeżeli zaistnieje potrzeba będzie można takie druki uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Jedlicze.

12. Co zaznaczyć w deklaracji, aby otrzymać ulgę?

Na załączonej grafice przedstawiono przykładowo wypełnioną deklarację w sposób taki aby uzyskać ulgę za kompostowanie.

W części F deklaracji należy zaznaczyć kwadracik „TAK”.

W części G deklaracji „ Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, o którym mowa w części F” wpisujemy kwotę obliczoną w następujący sposób: liczba osób zamieszkujących nieruchomość x 2,00 zł ulgi = (wpisujemy łączną kwotę ulgi) np. 1 osoba = 2,00 zł; 2 osoby = 4,00 zł; 3 osoby = 6,00 zł itd.

Przykładowo wypełniona deklaracja - PDF

 

Słownik: